Prasadam Schmitz / blogs

Wat is de BreinRitme Methode?Prasadam Schmitz

Met een sneltreinvaart razen wij naar een totaal nieuwe maatschappij die zich kenmerken zal door een integrale benadering van alle aspecten van ons bestaan. Ik nodig iedereen uit te participeren om mede deze verschuiving van bestaansoriëntering vorm te geven.

Wat is de BreinRitme Methode?


BreinRitme Methode

door Prasadam


Ons brein is een orgaan dat werkt met elektrische impulsen. Die impulsen kunnen worden gemeten met behulp van een EEG (electro-encephalogram) waarmee we de golflengte van de electrische stroom kunnen vaststellen. De golflengte (frequentie), of de snelheid van de hersengolven, wordt gemeten in Herz (Hz). Uit onderzoek blijkt nu dat onze geestelijke staat kan worden afgelezen via de frequentie van de hersenen die het meest dominant is. Dat betekent dat zo’n staat , bijvoorbeeld gespannen, of rustig, of slaperig, of opgewonden enz., kan worden “gelezen” uit de golven van de hersenen van dat moment. 

Hier hebben we van kunnen leren dat de hersenen energie van een hoge frequentie produceren wanneer we alert en actief zijn, en een lage frequentie laten zien wanneer we ontspannen zijn en tot rust zijn gekomen. Hoe drukker we zijn, hoe hoger de frequenties, hoe rustiger we ons voelen, hoe lager de frequenties. Dit betekent dat wanneer we in tijden van stress geen rust kunnen vinden, wij niet het knopje van het mechanisme kunnen omzetten om onze hersengolven op een lager pitje te laten werken. Als we een methode zouden vinden die onze hersenen zouden stimuleren om op een lagere frequentie te gaan werken, dan zouden wij dien ten gevolge vanzelf rustiger worden.

Zo eenvoudig is dat. En precies zo werkt de BreinRitme-Methode.


Zenden en ontvangen

Gelukkig produceren de hersenen niet alleen energie, zij zijn ook gevoelige ontvangers van energievelden. We weten allemaal dat muziek rustgevend kan zijn. Niet alle muziek. Niet muziek met een snelle beat, of anders gezegd, niet muziek met een hoge frequentie. Wel muziek met een lage beat. Zo blijkt dat de langzame delen van concerten uit de baroktijd,  (Mozart, Vivaldi, Johan Christian Bach, enz) geschreven zijn in een tempo dat ongeveer overeenkomt met de frequenties van rustige hersengolven (in het Alfa-gebied). Niet verwonderlijk dus dat, wanneer de hersenen gaan resoneren met die muziek, we rustig worden. 

Dit gegeven is sinds een aantal jaren uitgegroeid tot een uiterst elegant kennisgebied dat Brainwave Entrainment genoemd wordt, ofwel hersengolf synchronisering. Het is het studiegebied dat onderzoekt hoe de hersengolven op een natuurlijke wijze  kunnen worden gestimuleerd om op een vooraf gekozen frequentie dominant te gaan functioneren. Onderzoek heeft uitgewezen dat verschillende hersenfrequenties zijn geassocieerd met verschillende mentale gesteldheden. Bij gevolg komt men in een verhoogde staat van alertheid, van creativiteit, van ontspanning enzovoort, al naar gelang de gekozen frequentie overeenkomt met het functioneren van de hersenen. 

Deze kennis wordt gebruikt en toegepast in de efficiënte BreinRitme-Methode. 


Wat weten we van de verschillende hersengolven? 

Er is zeer veel onderzoek gedaan naar hersenactiviteit in associatie met de electrisch/energetische frequenties. Hieruit is een schematische verdeling voortgekomen die de activiteit verdeelt in vier groepen.  


Staat - 

Frequentiegebied

 - Geestelijke gesteldheid

Beta

14 - 40Hz

Alert en gefocused

Alfa

7,5Hz - 14Hz

Relaxed maar alert

Theta

4Hz – 7,5Hz

Lichte slaap

Delta

0,5Hz - 4Hz

Diepe, droomloze slaap


Wat meer details

Beta (14-40Hz): Beta hersengolven worden geassocieerd met het normale waakbewustzijn en kenmerken zich door een hoge staat van alertheid, logisch en kritisch denken en redeneren. Tijdens de dagelijkse activiteiten is men normaliter in Beta. Alhoewel Beta van enorm belang is voor een normaal functioneren zijn de hoge Beta-gebieden vaak de oorzaak van stress, spanningen en onrust. Daar het grootste deel van de volwassenen in deze gebieden opereert, is het niet verwonderlijk dat stress een veel voorkomend gezondheidsprobleem vormt in onze moderne wereld. De stem van Beta is die zeurende stem van de innerlijke criticus, die luider en luider wordt, naarmate men in de hogere regionen van het Beta-gebied komt.

Alfa (7,5-14Hz): Alfa-golven zijn aanwezig in een staat van diepe ontspanning (vaak met de ogen gesloten) en tijdens het dagdromen. Het ontspannen onthechte bewustzijns-besef (awareness) zoals tijdens een lichte meditatie en karakteristiek voor Alfa en is optimaal voor het programmeren van de geest voor succes. Alfa verhoogt het voorstellingsvermogen , visualisatie, geheugen, leren en concentratie. Het ligt aan de basis van het bewuste kennen en is de toegang naar het onbewuste. De bekende Silva-methode veronderstelt hier diens kracht te vinden. In Alfa vinden we de intuïtie, die duidelijker en duidelijker wordt naarmate men dichter naar de 7,5 Hz beweegt.

Theta (4-7.5Hz): Theta hersengoven zijn aanwezig tijdens diepe meditatie en de lichte slaap, inclusief de REM-droomstaat. Theta is het gebied van de onbewuste mind. Het is dat bekende schemergebied dat men af en toe ervaart wanneer men vanuit de lage alfagebieden wegzinkt in de slaap in de hogere thetha. Een gevoel van diepe spirituele verbanden en eenheid met het universum kan in Theta ervaren worden. Heldere visualisaties, duidelijke inspiraties, heftige creativiteit, maar ook de dieper gelegen programma’s van de geest liggen in het gebied van Theta. De “Aha-ervaring” van een plotseling creatief connectief inzicht gaat samen met een overvloedige opwelling van theta-golven.

Delta (0.5-4Hz): De Deltafrequentie is de langzaamste en is aanwezig in diepe, droomloze slaap, transcendental meditation, waar kennendheid in zijn geheel is verdwenen. Delta is het gebied van de onbewuste mind, en de toegangspoort tot het collectieve onbewuste en de universele mind. Delta wordt geassocieerd met healing en regeneratie, wat het belang onderstreept van een diepe slaap voor het helingsproces.

Wanneer we liggen te slapen, dan werken onze hersenen dus niet in het hoge, drukke Beta-gebied, maar in het lage Theta, of Delta-gebied.
Als we weer wakker wordt kenmerkt zich dat door de oplopende frequenties tot in het Delta-gebied.


Hoe werkt de BreinRitme Methode? 

Er is een natuurwet die ons leert dat bepaalde ritmische systemen de neiging hebben synchroon te gaan lopen. Dit is een ontdekking van Christiaan Huygens geweest, toen hij vond dat –na verloop van tijd– meerdere van zijn klokken een synchroon patroon van slingerbeweging gingen vertonen. Dit verschijnsel wordt entrainment genoemd.

Dit natuurverschijnsel zien we ook in biologische systemen terugkomen. In ons lichaam bv, schijnen de ritmische systemen elkaar nooit tegen te werken, maar neigen er naar om altijd samen te gaan werken in een synchroon ritme. Een gebrek aan synchronisatie kan zelfs leiden tot ziekte –zoals in het geval van een hartklep die niet geheel met de bloedstroom meewerkt.

Daarnaast blijkt het dat lichaamsfuncties zich synchroon neigen te gaan gedragen met de oscillerende eigenschappen van de omgeving. Er bestaat een overweldigende hoeveelheid aanwijzingen dat dagelijks terugkerende ritmes (onze biologische klok) ons in entrainment houden met de ritmes van de aarde, relatief tot de zon, en dat meerdere systemen in ons lichaam zich ritmisch aanpassen door repetitieve stimulering. Andere voorbeelden zijn de wijze waarop mensen samen wandelen de neiging hebben in de pas te gaan lopen, of dat, wanneer mensen in een ruimte samen klappen dit ook na verloop van tijd synchroon zullen gaan doen. Denk ook eens aan het bekende verschijnsel van samenvallende periodieke cycli van vrouwen die lang samenleven in een gesloten omgeving, zoals een klooster.

Door deze resultaten aangespoord is verder onderzoek verricht. Daaruit is een hoeveelheid gegevens gekomen die ons inzicht geven hoe dit proces precies in zijn werk gaat, en zijn er technieken van entrainment ontwikkeld die dit proces kunnen beïnvloeden en gaan sturen. En dit blijkt ook –overduidelijk– het geval te zijn met onze hersenen. 


Zo werkt Brein-Entrainment

Wanneer je via een hoofdtelefoon twee signalen van verschillende toonhoogten te horen krijgt, zullen de hersenen proberen om die verschillen te gaan synchroniseren. Dit proces resulteert in het ontstaan van een hoorbaar pulserend ritme dat gelijk is aan het verschil van de frequenties van de aangeleverde toonhoogten. Bijvoorbeeld: Wanneer via het linker oor een toon van 200 Herz wordt gehoord, en via het rechter oor een toon van 210 Herz, dan zal men naast deze twee tonen een derde, ritmische toon horen van 10 Herz. Deze 10 Herz is het verschil in toonhoogten van de linker en rechter tonen van 200 en 210  Herz. De neiging van de hersenen om deze “beat” te genereren laat de hersenen in dit geval dominant functioneren op 10 Hz, en dat is precies midden in het Alfa-gebied, het gebied van ontspannen aanwezig zijn. Anders gezegd, het 10 Hz ritme brengt rust en ontspanning voor de luisteraar.


De kracht van BreinRitme Meditaties 

Omdat de technologie van Entrainment aan de basis ligt van de BreinRitme Meditaties blijkt dat deze vorm van mediteren veel en veel efficiënter werkt dan de klassieke vorm van mediteren. In medische kringen is het al lang bekend dat mediteren niet alleen gunstig is voor de spirituele ontwikkeling van de mens, maar dat hierdoor ook andere aspecten van ons leven positief worden beïnvloed. 

Hier volgen enkele voorbeelden waar BreinRitme Meditaties hun werking bewezen hebben 


• Verhoging van de creativiteit

• Meer inzicht in het oplossen van problemen

• Wegnemen van slapeloosheid.

• Algehele verbetering van de gezondheid

• Steun bij ADD/ADHD

• Verdwijnen van stress en stress gerelateerde verschijnselen

• Verbetering van studieresultaten

• Toename van het geheugen

• Gedragsaanpassing (hulp bij verslavingstherapie)

• Verscherpte intuïtie

• Verhoogde concentratie

• Verdieping in spiritueel bewustzijn

...En nog veel meer!


Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de reeks van voordelen die BreinRitme meditaties bewerkstelligen.

In veel studies is men tot de conclusie gekomen dat mediteren een bijzonder weldadige effect heeft op het algemeen welzijn van de mens. Gebleken is o.a. dat stress de oorzaak is van de meeste ziekten. Ofschoon wat gezonde stress ons goed van dienst kan zijn, moeten we de desastreuze gevolgen van negatieve stress zien als een van de grootste problemen voor onze gezondheid. Vanuit het oogpunt van hersenfuncties, ligt de oorzaak van stress in het feit dat wij onze hersenfrequentie niet meer kunnen verlagen tot in het alfa-gebied. Dat betekent dat de chemische veranderingen die stress in de hersenen veroorzaken niet meer kunnen worden geneutraliseerd. Zo kan blijvende schade ontstaan. Door met gebruikmaking van BreinRitme Meditatie de hersenen te stimuleren om dominant in alfa te gaan functioneren zal de stress wegsmelten als sneeuw voor de zon. Het is een simpel gegeven: in alfa kan geen stress optreden. Zo blijkt de ontdekking van Brain Entrainment een godsgeschenk te zijn.

Een ander groot voordeel –dat vaak niet wordt benadrukt– is dat mediteren geen bijwerkingen heeft. Geen “Lees de bijsluiter” neveneffecten. Daarnaast zijn de kosten van dit wondermedicijn slechts een fractie van chemische en farmaceutische producten. “Ken” je eenmaal de techniek, dan kun je er een leven lang gebruik van maken zonder voor een herhaalrecept je portefeuille te moeten trekken.


Mediteren met de BreinRitme Methode

Meditatie begint wanneer wij vanuit de beta-staat ons bewegen naar de alfa-staat en lager. Het is niet eenvoudig de alfa-staat te bereiken voor mensen die niet geoefend zijn. Om tot nog lagere staten te komen is soms jaren van intensieve meditatie nodig. Zen monniken zitten jaren en jaren op hun kussen om tot niveaus te kunnen komen waar de BreinRitme methode slechts korte tijd voor nodig heeft. 


Wanneer men met behulp van de BreinRitme methode de Alfa Meditaties beheerst, kan men naar de diepere Theta meditaties overgaan. Waar men onder oorspronkelijke omstandigheden maanden of zelfs jaren over doet, kan met BreinRitme Meditaties probleemloos worden bereikt. De theta-meditaties verlagen je patroon van hersengolven tot een nog lager niveau, wat een gevoel van vrede, harmonie en kalmte met zich meebrengt. Zij die de Theta-meditaties helemaal beheersen genieten een betere gezondheid en verkrijgen een beter begrip van de universele vrede in ons allen.

Wanneer men nog nooit gemediteerd heeft is het niet verstandig om zich onmiddellijk te storten in hele diepe meditaties. Er kunnen heftige emoties worden opgeroepen of herinneringen kunnen opkomen waar men niet op is voorbereid. Een uitgebalanceerde benadering tot mediteren is daarom aan te raden. Vandaar dat GOLVEN VAN DE GEEST een aantal programma’s heeft opgesteld die tot een geleidelijke verdieping uitnodigen. Hierbij wordt vermeden dat minder prettige ervaringen de overhand krijgen en raakt men langzaam vertrouwd met de schatten die het onbewuste ons heeft te bieden.


De bestanden met de BreinRitme Methode zijn op deze site van A Bright New World verkrijgbaar. Maar voordat je iets aankoopt kun je een gratis meditatie als kennismaking downloaden. Ga daarvoor naar:Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.